ویژگی های نقش پیمانکار در نرم افزار ورزش سافت

  • مشخص نمودن درصد و مبلغ برای هر خدمت
  • امکان مشاهده کارکرد توسط پیمانکار
  • امکان تایید هر خدمت توسط پیمانکار
  • امکان محاسبه کارکرد به صورت جلسه ای
  • امکان محاسبه کارکرد به صورت ثبت نام
  • امکان سوختن جلسات جهت محاسبه کارکرد پیمانکار