ویژگی های نقش فروشگاه در نرم افزار ورزش سافت

 • امکان تعریف انواع فروشگاه ( رستوران، کارواش، آرایشگاه و …)
 • امکان سفارش گیری با تبلت 
 • امکان ثبت فاکتور برای اعضاء آزاد و پرسنل
 • امکان ثبت فاکتور خرید با کنترل موجودی
 • امکان شناسایی عضو هنگام صدور فاکتور اعتباری
 • امکان کنترل موجودی عضو در هنگام صدور فاکتور و جلوگیری از فروش
 • امکان مشاهده تصویر عضو هنگام صدور فاکتور
 • امکان ثبت زمان تحویل در هنگام ثبت فاکتور
 • امکان صدور فیش پرینتر با تعداد
 • امکان تخفیف گروهی به یک گروه کالایی خاص
 • امکان ثبت تخفیف به یک گروه مشتری خاص
 • امکان دسترسی به کاربران جهت صدور فاکتور
 • امکان تسویه فاکتور در هنگام صدور و یا پذیرش
 • امکان ثبت تخفیف در صورت دسترسی کاربر