• تعریف کدینگ حسابداری ۴ سطح (گروه کل معین تفضیلی )
 • ۴ سطح شناور ( اشخاص مراکز هزینه مراکز پروژه ارزی )
 • سند حسابداری مرکب جهت ثبت رویدادهای روزانه به دلخواه
 • امکانات پیشرفته جهت ثبت سند به سادگی
 • امکان کپی و ادغام اسناد حسابداری
 • امکان ثبت اسناد در حالتهای (تنظیم نشده و شده ، تصویب شده  و قطعی )
 • امکان تنظیم اسناد مالی در دو حالت اصلی و پیشنویس
 • امکان انتقال بخشی از اسناد به یک نرم افزار دیگر  و مرتب سازی مجدد اسناد
 • مرور حسابهای پیشرفته
 • دفتر روزنامه  با امکان فیلتر تاریخ و شماره سند
 • دفاتر کل ، معین ، تفضیلی با امکان ورود به سند و فیلتر های مختلف (تاریخ شماره سند و ….)
 • جستجو در اسناد حسابداری صادر شده بر اساس ریزترین اطلاعات
 • گزارش سود و زیان
 • گزارش شناورها با امکان فیلتر یک کدینگ خاص در تاریخ های مختلف
 • گزارش مرور حساب جهت سهولت در کلیه سطوح
 • سندهای  سود و زیان ، اختتامیه و افتتاحیه