اشتباه در گزارش عملکرد روزانه

در گزارش عملکر روزانه تاریخ 30 مرداد در واحد پزشکی . 1 ورودی ازاد داشتیم به قیمت 0 که روی آن خدمت فرعی هیوبر تک جلسه داشته و کل مبلغ تخفیف خورده در پذیرش.در گزارش عملکرد تخفیف را می آورد و لی در آمد را نمیآورد که بالانس نمیشود.عکس در پیوست پذیرش به شماره 16343

فوری و مهم (باگ در حذف تسویه بدهکاری)

زمانی که می رویم در منوی عملیات در قسمت تسویه بدهکاری، بدهکاری 1 شخص رو تسویه کنیم.مثلا تسویه رو اشتباه زدیم.میریم پرونده عضویت رو حذف می کنیم.اما بدهکاری اون شخص بر نمیگرده. (لطفا سریعا بر طرف گردد) با تشکر