امکان مشخص کردن مبلغ برگشت از فروش دلخواه

این امکان وجود داشته باشد که برای برگشت از فروش مبلغی غیر از مبلغی که سیستم گفته بشود بستانکار کرد

نمایش تاریخ شروع و پایان ثبت در صفحه پیمانکارن

در صفحه تایید خدمات مربیان که هر ورود با خط سبز نمایش داده می شود که پیمانکار تایید می کنند تاریخ شروع و پایان ثبت نام هم نمایش داده شود

نمایش جلسات سوختی در پرونده عضویت

در پرونده عضویت هر مشتری – جلسات سوحتی نمایش داده شود

شرح سند برای جلسات سوختی

در حال حاضر شرح سند برای سوختی مثل شرح سند غیر سوختی می خورد.باید هم در ذینفع و پیمانکار و پذیرش سوختی شرح سند مشخص باشد که سوختی هست

خطا در حذف تسویه از پرونده عضویت

در حذف تسویه از پرونده عضویت بعضا خطا رویت می شود.عکس در پیوست موجود است

عدم امکان مشخص کزدن تعداد روز پکیج

در حال حاضر در تعریف پکیج بازه زمانی را فقط بر حسب ماه میتوان مشخص کردودر صورتی که بر اسا روز هم باید بشه تعریف کرد

نشان ندادن مبلغ مانده بعضی ثبت نام ها

در ثبت نام هایی مثل مورنینگ (عکس پیوست شده است) باید مبلغ مانده یا همان استفاده نشده از ثبت نام را نشان دهد اما 0 می اندازد.

ثبت نشدن توضیحات در ویرایش ثبت نام جلسه ای

می خواهیم توضیحات در ثبت نام جلسه ای اضافه کنیم.یعنی ثبت نام جلسه ای را ویرایش و توضیحات اضافه کنیم.خطای سند حسابداری میدهد.نباید برای توضیحات خطا بدهد

عدم امکان پیمانکار در ثبت نام پکیج

در پکیجی مثل پکیج آبدرمانی که خدمت فرعی مربی دارد باید بتوان در همان جا مربی هم انتخاب کرد.در حال حاضر این امکان وجود ندارد و باید بعد ثبت نام پکبج دوباره به ثبت نام جلسه ای بریم که به شدت دوباره کاری و باعث کلافه شدن می شود

لحاظ نشدن تخفیف خدمت شارژِی

در تعریف خدمت شارژِی مثل 1 میلیون تومان کارواش perfect 1 ساله تعریف شده که 100 در 100 تخفیف /ولی وقتی در پرونده عضویت خرید میکنیم این تخفیف لحاظ نمیشود